Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty
28 października, 2019

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu obejmują szeroki obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego poświadczenia potrzebne jest wypełnienie kilku kryteriów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma właściwą budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok