Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty
28 października, 2019

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego poświadczenia potrzebne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma właściwą budowę oraz nie może zostać zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – zwykle, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok