Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie granic działki
8 sierpnia, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to uprawnienia i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem ma za zadanie wykazać w trakcie procesu sądowego, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz dochody pokrywające utrzymanie. Obligatoryjne jest też udowodnienie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze sugerować się dobrem dziecka. W tym przypadku zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Zwykle powodem wezwania w tej sprawie prawnika jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, przede wszystkim kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednej ze stron o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zatrudnić doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zazwyczaj trafnym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, ale może również zaistnieć w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą podejmować wspólnie, a jakie oddzielnie. W sferze porozumienia prawnik może dodać dopełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z wypracowaniem wspólnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i porównywalnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To równa się z tym, że dziecko posiada dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie sporządzić wspólnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje wyrok na bazie zgromadzonych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sprawach można starać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, kiedy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub kiedy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom na przykład z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można wynająć prawnika i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takiej sytuacji można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok