Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki
8 sierpnia, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - Firma ogrodnicza
Projektowanie ogrodów
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Wznowienie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga pozyskania odpowiednich kwalifikacji upoważniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, bo praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z rozmaitych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Odbywa się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po analizie materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych opracowuje się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, gdzie leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia punktów granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic są: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi być zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK, a materiały oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z osiągnięciem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę przekazuje pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy ma miejsce wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną wykonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, opracowywany jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega sprawdzeniu. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych potrzebną do projektów budowlanych opracowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, potrzebnym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia części planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych potrzebnych do wskazywania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do wzniesienia obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera rezultaty wraz z informacją o jednakowości usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub ewentualnych odstępstwach. Wykonuje ją jedynie geodeta uprawniony.

Pakiet dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie weryfikacji nie znaleziono przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest naniesienie budynku na mapy i wystawienie oświadczenia, o spójności z projektem.
Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok